Tilnærmingsprinsipper

Tilnærmingsprinsipper

Typisk mønster

Pasienten bruker frisk arm og/eller ben til å skyve kroppen i motsatt retning slik at tyngdepunktet skyves ut av balanse mot affisert side. En kan gjerne se en overaktivitet i denne siden. Dersom det forsøkes å korrigere pasientens overkropp tilbake mot midtlinjen vil pasienten yte motstand. Motstanden vil øke i frisk side.

pasient og hjelper
Foto: Copyright unn.no

Tilnærmingsprinsipper

 • Behandlingen tilpasses individuelt til den enkelte pasients utfordringer.
 • Pasientene bør leires som slagpasienter generelt. Erfaringsmessig har pasienten god effekt av sideleie på affisert side, og god putestøtte rundt flanker og sete i ryggliggende ved uttalt skyveadferd. Pasienter skyver ikke når de får tilstrekkelig støtte, derfor er hensiktsmessig posisjonering i sittende og liggende i seng viktig i tidlig fase.
 • Pasienten bør ligge, sitte og stå med god understøttelsesflate. Skyveadferden reduseres når det skapes trygghet rundt pasienten, ved for eksempel å gjøre det fysiske rommet mindre, nært og konkret («bokse inn») i rolige omgivelser.
 • Unngå skyveadferd hos pasienten. Stopp aktiviteten og trygg pasienten ytterligere i alle situasjoner. Oppmuntre pasienten til å kjenne referansepunkter med sin friske side i sittende, stående og under gange. Bruk for eksempel en benk, vegg eller personstøtte.
 • Unngå å skyve pasienten tilbake til pasientens midtstilling da dette kan øke skyveadferden.
 • For at mobilisering av skyvpasienter skal bli vellykket er det helt avgjørende at man i forkant bruker tid på forberedelse, og at man trygger pasienten så godt som mulig; både det å informere pasienten, samt skape trygge rammer.
 • Ved forflytning fra liggende til sittende, via sideleie, anbefales forflytning over affisert side. Erfaring kan tilsi at de pasientene med mest utpreget skyveadferd bør forflyttes over frisk side.
 • Begynn med lav forflytning over frisk side vha 2-3 hjelpere. Utfør høy forflytning så snart dette er trygt. Hvis manuell forflytning øker skyveadferden og gir risiko for skade på pasient eller personalet, skal passiv personløfter brukes ved mobilisering.
 • Stimulèr til optimalt og naturlig bevegelsesmønster under aktivitet. La pasienten erfare at det er trygt å føre tyngden over mot frisk side. Her kan øvelser som fører til at pasienten lener og strekker seg etter gjenstander foran seg og på frisk side fungere godt.
 • Speil kan benyttes som hjelpemiddel, ved å plassere det foran pasienten slik at hen ser egen sittestilling.
 • Gi konkret verbal tilbakemelding til pasienten om sittestilling og bruk kort, presis og målrettet instruksjon underveis i aktivitet.