Symptomer ved hjerneslag

Hjerneslag

I Norge rammes ca. 12 000 personer av hjerneslag hvert år, tilsvarende rundt 40 nye tilfeller hver dag eller ett hjerneslag hvert 40.minutt. Hyppigheten av nye hjerneslag i befolkningen er avtagende, men på grunn av en stadig eldre befolkning, vil antallet hjerneslag øke markert i årene fremover. Hjerneslag er årsak nummer én til uførhet og til innleggelse ved sykehjem, og årsak nummer tre til dødsfall i Norge. Hjerneslag er også årsaken til, eller en viktig medvirkende årsak, til om lag halvparten av alle demenstilfellene. Tre av fire pasienter med hjerneslag er over 70 år, hver tiende slagpasient er under 50 år og hjerneslag kan også opptre hos barn og ungdom.

Hjerneslag er en fellesbetegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning. I de aller fleste tilfellene skyldes hjerneslag en blodpropp, det vil si at en blodåre i hjernen tettes igjen av en levret blodklump. I 10-15 prosent av tilfellene skyldes det en blødning i hjernen, det vil si at en blodåre i hjernen sprekker på grunn av sykdom i blodåreveggen.

Disse hendelsene fører til at deler av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noe som gjør at hjerneceller dør. Et hjerneslag kan gi forskjellige funksjonsutfall avhengig av hvor i hjernen skaden inntreffer og hvor omfattende blødningen eller blodproppen er. Symptomene inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. 

Hvilke utfall pasienten får avhenger av skadelokalisasjon, alvorlighetsgrad, alder og helsetilstand før hjerneslaget. 

hjerneslag
Foto: Colourbox.com

Vanlige utfall ved hjerneslag:

 • Svakhet, klossethet, lammelse på en side
 • Svelgvansker
 • Synsforstyrrelser
 • Nummenhet, mangel på følelse
 • Balanseproblemer, svimmelhet
 • Kommunikasjonsproblemer: skrift, lese, regne
 • Psykologiske problemer: humørsvigninger, angst, depresjon
 • Kognitive utfall: konsentrasjonsproblemer, hukommelsesproblemer, problemer med å forstå informasjon, handlingssvikt, orienteringsvansker m.m
 • Neglekt

FAST-KRITERIER

F – ansiktslammelse, smiler skjevt
A – lammelse i arm eller bein
S – språkvansker, finner ikke ord
T – taleproblem, utydelig tale

FAST = raskt!

Hvis du lærer deg FAST-regelen, vet du de vanligste symptomene på hjerneslag. Husk også at akutt synstap kan være tegn på hjerneslag.

Slagpakke
Slagpakke er et verktøy for å sikre rask og korrekt behandling av slag- eller TIA -pasienter i akuttfasen. De overordnede prinsippene for behandling er å gjenopprette sirkulasjon, gjenopprette ubalanse, forhindre komplikasjoner og tidlig mobilisering. Se sjekkliste nedenfor.

Hvorfor gjør vi det vi gjør:
 • For å opprettholde den fysiologiske homøostase – sikre de mest optimale forhold i hjernen. Hjernen skal bruke energien sin korrekt.
 • Medfører at vi redder penumbrasonen/randsonen . Optimalisering av forholdene rundt selve infarktet.
 • Forebygge komplikasjoner som pneumoni, aspirasjonspneumoni og UVI.