Leiringsprinsipper

Leiringsprinsipper

Leiring ses på som en aktiv del av rehabiliteringen av pasienten, hvor fokus er å ivareta ledd og muskler på best mulig måte. Dette med tanke på videre rehabilitering og mulighet for å oppnå best mulig funksjon, samt forebygge komplikasjoner og smerter. Det er viktig å ivareta god og hensiktsmessig posisjonering av kroppen i både liggende og sittende. Det er et mål at pasienten skal leires godt 24 timer i døgnet.

Med utgangspunkt i nevromuskulære prinsipper, er et mål med leiring å stabilisere kroppsdeler slik at det blir lettere for pasienten å få til en aktiv bevegelse i andre kroppsdeler. Eksempelvis stabilisering av trunkus med håndklær/dyner for å gjøre aktivitet/bevegelse lettere i andre kroppsdeler, som for eksempel armene.

Alt av personell rundt pasienten har ansvar for optimal leiring. Det anbefales at pasienten får hjelp til å endre stilling regelmessig, ca hver andre time. Det er ikke alle pasienter som har behov for leiring. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Foto: Pixabay.com

MÅLET MED LEIRING:

 • Tilstrebe komfort, velvære, søvn og hvile
 • Fremme respirasjon
 • Fremme svelgfunksjon ved å optimalisere stillingen av truncus, nakke og hode
 • Muliggjøre hverdagslige aktiviteter som tannpuss, påkledning og lignende
 • Gi økt oppmerksomhet for egen kropp
 • Regulere/normalisere tonus
 • Regulere stimuli fra omgivelsene
 • Stabilisere vital-parametre (blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens)

FOREBYGGE KOMPLIKASJONER SOM:

 • Spastisitet
 • Kontrakturer
 • Trykksår
 • Aspirasjon/pneumoni
 • Smerter
 • Obstipasjon
 • Ødem

Det er viktig å gi pasienten god kontakt med underlaget, og skape trygge og stabile omgivelser. Observer at pasienten greier å slappe av, gjerne ved observasjon av puls, blodtrykk og respirasjonsfrekvens. Ved stress og økte vitalparametre, bør en forsøke å endre/justere stillingen.

Sjekk stillingen hyppig og gjør ofte små justeringer. Om pasienten ligger/sitter lenge i en stilling, blir de taktile
og kinestetiske stimuli som gis i forbindelse med leiringen gradvis borte.

Det er viktig med normalisering av døgnrytme, dvs. at en tilstreber hvilestillinger og snuregimer som fremmer søvn og minst mulig oppvåkning om natten.