Rehabiliteringsprinsipper

Rehabilitering

Funksjonsutfallene etter et hjerneslag påvirker i varierende grad den slagrammedes evne til å utføre daglige aktiviteter og evnen til å fungere i hjem og samfunn. Om lag 12 000 personer i Norge innlegges hver år for hjerneslag. Av disse vil omlag en tredjedel i løpet av det første året gjenvinne full eller tilnærmet full funksjon, og en tredjedel vil dø. Den siste tredjedelen vil ha en varig funksjonshemning som påvirker dagliglivets aktiviteter og kan medføre avhengighet av andre. Mange av de som overlever et hjerneslag, vil derfor trenge rehabilitering, og mange vil være avhengige av hjelp og støtte av andre mennesker og av samfunnet. 
Foto: Pixabay.com

Hva er rehabilitering?
Rehabilitering betyr «å gjeninnsette i verdighet» og er ifølge «Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator»  definert som: 

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»

For slagpasienten betyr dette en personsentrert, målrettet prosess som begynner ved innleggelse. Målet er å forbedre funksjon og/eller hindre tap av funksjon og å oppnå høyest mulig grad av fysisk, psykisk, sosialt og ervervsmessig uavhengighet. Rehabilitering handler ikke alene om trening og gjenvinning av fysisk funksjon, men også om å venne seg til en ny livssituasjon samt å reintegreres i samfunnet.

Evaluering
Regelmessig evaluering i løpet av rehabiliteringsprosessen er en forutsetning for å kunne vurdere om tiltakene har noen effekt og bør foregå så lenge rehabiliteringsprosessen varer.

Hvis pasientene ikke oppnår rehabiliteringsmålene, bør følgende vurderes:
  • justere målene
  • forandre på intervensjonen
  • avslutte intervensjoner rettet mot rehabiliteringsmålet