Plassering i rommet

Plassering i rommet

Slagpasienter kan ha redusert oppmerksomhet for affisert side, både i forhold til kropp og det spatiale. Hvordan pasienten plasseres i rommet etter hjerneslaget er derfor viktig. Hovedprinsippet bør være at pasienten skal få mest mulig sanseinput fra affisert  side i flest mulige sammenhenger gjennom døgnet. Det er snakk om alle slags stimuli; visuelt, taktilt, auditivt, kinestetisk. Eksempelvis bør nattbordet være på den siden, stoler til pårørende, døra inn til rommet, evt. vinduet ved flermannsrom, oppfordre til å bruke affisert side i aktivitet etc.

Har pasienten neglekt for en side, kan det være hensiktsmessig å plassere pasienten med frisk side mot veggen. Dette krever veiledning av pasienten verbalt og gjennom guiding. Tiltaket bør kombineres med trening på visuell scanning. Hvert enkelt tilfelle må vurderes ut fra kompleksiteten i utfallene.

Det er også viktig å tenke på hvordan rommet for øvrig ser ut. Det bør være visuelt lite støy. Er pasienten forvirret, kan det være hensiktsmessig å henge noe over speilet, lukke gardinene, ikke ha radio eller tv på. Krever pasienten 2 hjelpere i stell, bør den som er på affisert side lede an og komme med instruksjoner/oppfordringer.