ADL-plan

ADL-plan

En adl-plan er et viktig redskap i det tverrfaglige samarbeidet. Det er et hjelpemiddel for å trene i daglige aktiviteter, samt sikre trygg forflytning for pasienten og personalet. Den innbefatter «feilfri læring», som stimulerer til aktivitet slik at pasienten ikke innarbeider uhensiktsmessige strategier. ADL-planen er med på å sikre gjentakelse av normalt bevegelsesmønster og integrering av affisert side i ADL-situasjoner gjennom døgnet. Redskapet er dynamisk og justeres ved endring i funksjonsnivå.

Det er flere kilder til relevant informasjon for utarbeidelse av en adl-plan:

  • Innkomstjournal
  • Informasjon fra pårørende og hjelpeapparat
  • Observasjon i daglige aktiviteter
  • Kognitiv vurdering (testing og observasjon/samtale)
  • Tverrfaglige vurderinger

Ved utarbeidelse av ADL-plan fylles det først inn informasjon under «viktig å vite». Det kan være hvilke utfall pasienten har, om hen eksempelvis bruker slynge i forflytning, må ha alarmen på en spesiell plass for tilgjengelighet, trenger kort og konkret instruksjon, har apraksi m.m. Deretter fylles det inn informasjon angående kommunikasjon. Bruker pasienten briller? Høreapparat? Afasi? Dysartri? Latenstid?. Neste steg er informasjon angående forflytning. Pasientens funksjonsnivå noteres i venstre kolonne, og tiltak som gjøres i forbindelse med forflytning i høyre kolonne. Det er viktig at beskrivelsene er kortfattet og lettlest. Hva kan pasienten gjøre selv, og hva trenger hen hjelp med. Hvor mange hjelpere er involvert i forflytningen, og hva gjør hver enkelt. Hvilket hjelpemiddel brukes, hvis det er involvert o.l. På samme måte fyller man ut avsnitt angående vask og påkledning. Her står man fritt til å dele det opp i to avsnitt hvis det er snakk om vask og påkledning i seng, og deretter oventil i rullestol eksempelvis. Til slutt fylles det inn informasjon angående spisesituasjon. Er det tilpasset kost, 0 per os (per oral, gjennom munnen), tilsyn ved måltid, guiding m.m. Se eksempel i utfylt ADL-plan nedenfor.